საბუკოს მოსაზრებები ნიგოზას ქარის სადგურის პროექტთან დაკავშირებით

2020 წლის აპრილიდან საბუკო ჩართულია კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, დაგეგმილი ქარის ელექტროსადგურის (ნიგოზა – 50 მგვტ) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის ადვოკატირების პროცესში.

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესს არაერთი პრობლემა ახლავს თან. მათ შორის, ორი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით პრობლემატურს ხდის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებას. ესენია:

1. პროექტის ადგილმდებარეობის ალტერნატივების განხილვა;

2. ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი ხარვეზებით მიმდინარეობდა: (1) კომპანიის მიერ კვერნაკის ქედის საპროექტო ტერიტორიად შერჩევა განაპირობა ქარის რესურსებმა, ალტერნატივების განხილვა კი არ მოხდა; (2) კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობითა და სკოპინგის დასკვნით სავალდებულო ინფორმაციის წარმოდგენა, რასაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოითხოვდა.

გაეცანით საბუკოს საბუკოს მოსაზრებებს ნიგოზას ქარის სადგურის პროექტთან დაკავშირებით.

ასევე გაეცანით

საბუკოს მოსაზრებები ნიგოზას ქარის სადგურის პროექტთან დაკავშირებით

2020 წლის აპრილიდან საბუკო ჩართულია კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, დაგეგმილი ქარის ელექტროსადგურის (ნიგოზა – 50 მგვტ) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის ადვოკატირების პროცესში.

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესს არაერთი პრობლემა ახლავს თან. მათ შორის, ორი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით პრობლემატურს ხდის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებას. ესენია:

1. პროექტის ადგილმდებარეობის ალტერნატივების განხილვა;

2. ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი ხარვეზებით მიმდინარეობდა: (1) კომპანიის მიერ კვერნაკის ქედის საპროექტო ტერიტორიად შერჩევა განაპირობა ქარის რესურსებმა, ალტერნატივების განხილვა კი არ მოხდა; (2) კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობითა და სკოპინგის დასკვნით სავალდებულო ინფორმაციის წარმოდგენა, რასაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოითხოვდა.

გაეცანით საბუკოს საბუკოს მოსაზრებებს ნიგოზას ქარის სადგურის პროექტთან დაკავშირებით.

ასევე გაეცანით