ანგარიშები

ორგანული ნახშირბადის კვლევის გზამკვლევი

გაუდაბნოება რთული და დინამიური პროცესია, რომ- ლის მოგვარებაც ყოვლისმომცველ და ინტეგრირებულ მიდგომას მოითხოვს. გაუდაბნოება არ არის მხოლოდ გარემოსდაცვითი გამოწვევა, ისე სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხიცაა, აქედან გამომდინარე, ყველა დაინტერესებული მხარის პასუხისმგებლობაა, ერთად იმუშაონ გაუდაბნოებასთან საბრძოლველად.

წლიური ანგარიში 2023

ანგარიშში შეჯამებულია საბუკოს მიერ გასული წლის მანძილზე განხორციელებული საქმიანობა.

მდინარე იორზე, ჰიდროლოგიურ სადგურებზე ჩატარებული ჰიდრომეტრული სამუშაოების შედეგები

2023 წლის 9-10 დეკემბერს, მდ. იორზე დალის მთის წყალსაცავის ქვედა და ზედა ბიეფში ჩატარდა გეოდეზიური და ჰიდრომეტრიული სამუშაო ახლად გახსნილ ჰიდროლოგიურ სადგურებზე. დოკუმენტში მოცემული კვლევის შედეგები.

ჭაჭუნის აღკვეთილის ფერმებში მცხოვრებ ქალთა საჭიროებების კვლევა

ანგარიში იკვლევს ჭაჭუნის აღკვეთილში სეზონურად მცხოვრები ქალების საჭიროებებსა და გამოცდილებებს, გარემოსდაცვითი სამართლიანობისა და გენდერული თანასწორობის საკითხების თანაკვეთის ანალიზით.

საექსპორტო ბაზარზე არსებული რეგულაციები და სტანდარტები მატყლისა და რძის ნაწარმისთვის

მატყლის და რძის ნაწარმის ექსპორტის რეგულაციები EU-სა და GULF-ის ქვეყნებში.

კახეთის სტეპები – ბალანსი ცოცხალ ლანდშაფტსა ან მომავალ უდაბნოს შორის საკადასტრო კვლევის ანგარიში

ანგარიში წარმოადგენს საბუკოს პროექტის „კახეთის სტეპები: ბალანსი ცოცხალ ლანდშაფტს ან მომავალ უდაბნოს შორის“ ფარგლებში ჩატარებულ საკადასტრო კვლევას. საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს კახეთში და მოიცავს დედოფლისწყაროს, ახმეტისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებს, ჯამში 103 031.35 ჰა.

მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის პროექტი

პროექტი მხარდაჭერილია Endangered Landscapes Programme- მიერ (საფრთხის წინაშე მყოფი ლანდშაფტების პროგრამა), რომელსაც მართავს კემბრიჯის კონსერვაციული ინიციატივა Lisbet Rausing და Peter Baldwin – ის საქველმოქმედო ფონდ Arcadia-სთან პარტნიორობით

2022 წლის ანგარიში

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

კვერნაკის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმა

კვერნაკის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის პროექტი მომზადდა საბუკოს მიერ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

2021 წლის ანგარიში

დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმა

ჭოროხის დელტის ზურმუხტის ტერიტორიის მართვის გეგმის პროექტი მომზადდა საბუკოს მიერ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში.

2020 წლის ანგარიში

ანგარიშში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს 2020 წლის საქმიანობა და მნიშვნელოვანი მიღწევები.

ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ცხვრისა და ცხვრის პროდუქტების პოტენციალი ევროკავშირის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში

ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ პროდუქციაზე: რძე და რძის ნაწარმი, ცხვრის ხორცი და ხორც­პროდუქტები, ცოცხალი ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვლევა მოიცავს ინფორმაციას სარეალიზაციო არხების, ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შესახებ ადგილობრივ ბაზარზე, ევროკავშირისა და GCC­ის ქვეყნებში.

საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვა

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან მუშაობს მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში, მიწის საფარის მდგომარეობა შეფასდა ჭაჭუნას აღკვე თილის ტერიტორიის 748.1 ჰექტარზე

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

დოკუმენტში წარმოდგენილია ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება და წყალდიდობის მოდელირების საბოლოო ანგარიში.

საძოვრების მართვის გეგმა ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის

საძოვრების მართვის რეკომენდაციების საერთო მიზანს წარმოადგენს ჭაჭუნას აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების ტერიტორიაზე საქონლის მაქსიმალური მოცულობის განსაზღვრა და როტაციული ძოვების სქემის შემუშავება. გეგმა უნდა იყოს სამომავლოდ იჯარის კონტრაქტის საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს დაცული ტერიტორიის მოთხოვნებს.

ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა – ინფოგრაფიკა

მოცემულ ინფოგრაფიკაში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს მიერ ჩატარებული ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა

2017 წლის ანგარიში

საბუკოს  2017 წლის ანგარიშში შეჯამებულია განვლილი წლის მანძილზე ჩვენ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აქტივობები და სამომავლო გეგმები

ცხვრისა და ცხვრის პროდუქტების პოტენციალი ევროკავშირის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში

ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ პროდუქციაზე: რძე და რძის ნაწარმი, ცხვრის ხორცი და ხორც­პროდუქტები, ცოცხალი ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვლევა მოიცავს ინფორმაციას სარეალიზაციო არხების, ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შესახებ ადგილობრივ ბაზარზე, ევროკავშირისა და GCC­ის ქვეყნებში.

საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიმოხილვა

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის – საბუკო“ 2019 წლის 1 იანვრიდან მუშაობს მდინარე ივრის ჭალის ტყეებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენის ხელშეწყობისათვის. პროექტის ფარგლებში, მიწის საფარის მდგომარეობა შეფასდა ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიის 748.1 ჰექტარზე.

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

დოკუმენტში წარმოდგენილია ზოგადი ჰიდროლოგიური დახასიათება და წყალდიდობის მოდელირების საბოლოო ანგარიში.

საძოვრების მართვის გეგმა ჭაჭუნას აღკვეთილისთვის

საძოვრების მართვის რეკომენდაციების საერთო მიზანს წარმოადგენს ჭაჭუნას აღკვეთილის ფარგლებში საძოვრების ტერიტორიაზე საქონლის მაქსიმალური მოცულობის განსაზღვრა და როტაციული ძოვების სქემის შემუშავება. გეგმა უნდა იყოს სამომავლოდ იჯარის კონტრაქტის საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს დაცული ტერიტორიის მოთხოვნებს.

ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა – ინფოგრაფიკა

მოცემულ ინფოგრაფიკაში მოკლედაა შეჯამებული საბუკოს მიერ ჩატარებული ივრის ჭალების ფიტოპათოლოგიური და ენტომოლოგიური კვლევა

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 3 და რაჭა 4

აღნიშნული ანგარიში წარმოადგენს იმ მასალების შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც მოპოვებულია საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი საიტების კვლევის დროს.

ზურმუხტის ქსელის საიტების კვლევა რაჭაში – რაჭა 1 და რაჭა 2

კვლევის მთავარი მიზანია ყველა სამეცნიერო მონაცემის შეგროვება და ორივე ადგილის (რაჭა 1 და რაჭა 2) შესახებ შესაბამისი სტანდარტული მონაცემთა ფორმების (SDF) შევსება.

2017 წლის ანგარიში

საბუკოს  2017 წლის ანგარიშში შეჯამებულია განვლილი წლის მანძილზე ჩვენ მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აქტივობები და სამომავლო გეგმები.