მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

მდინარე ივრის ჭალის ტყის კონსერვაციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჭალის ტყის შენარჩუნებას,
საბუკოს ინიციატივით ხორციელდება.

როგორც ცნობილია, ჭალის ტყე და მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირება დაკავშირებულია სეზონურ წყალდიდობებსა და მდინარის ჰიდროლოგიურ რეჟიმთან, რომელიც ანთროპოგენული გავლენით საკმაოდ სახეცვლილია მდინარე ივრის ქვედა დინებაში. ხეობაში არსებული წყალსაცავების, მათ შორის სიონის, პალდოს და დალის მთის მთავარი დანიშნულება მდინარის ჰიდროლოგიური რეჟიმის კონტროლი და მოდინებული წყლის სარწყავად და სასმელად გამოყენებაა, რამაც, თავის მხრივ, გავლენა მოახდინა ჭალის ტყეზე.

წარმოგიდგენთ მდინარე ივრის ჰიდროლოგიურ ანგარიშს.

ასევე გაეცანით

მდინარე ივრის ჰიდროლოგიური ანგარიში

მდინარე ივრის ჭალის ტყის კონსერვაციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიაზე არსებული ჭალის ტყის შენარჩუნებას,
საბუკოს ინიციატივით ხორციელდება.

როგორც ცნობილია, ჭალის ტყე და მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირება დაკავშირებულია სეზონურ წყალდიდობებსა და მდინარის ჰიდროლოგიურ რეჟიმთან, რომელიც ანთროპოგენული გავლენით საკმაოდ სახეცვლილია მდინარე ივრის ქვედა დინებაში. ხეობაში არსებული წყალსაცავების, მათ შორის სიონის, პალდოს და დალის მთის მთავარი დანიშნულება მდინარის ჰიდროლოგიური რეჟიმის კონტროლი და მოდინებული წყლის სარწყავად და სასმელად გამოყენებაა, რამაც, თავის მხრივ, გავლენა მოახდინა ჭალის ტყეზე.

წარმოგიდგენთ მდინარე ივრის ჰიდროლოგიურ ანგარიშს.

ასევე გაეცანით