მეცხვარეებთან მუშაობა

სამაგიდო თამაში ივრის ჭალაში

  ივრის ჭალის ტერიტორიაზე ნიადაგი მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია, რისი ერთ-ერთი მიზეზი ბევრი ცხვარი და მათი ჭარბი ძოვებაა. ზიანის შესამცირებლად, საბუკო არაერთ...