საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები შპს „პირველის“ 110 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

რამდენიმე ქარის სადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი კვერნაკის ქედზე, რომელზეც გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაცემულია, თუმცა თითოეული პროექტი პრობლემურია. მათზე გაცემული გადაწყვეტილებები კი, გასაჩივრებულია თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

ყველა პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ქედი, ფაქტობრივად, სრულად იფარება ტურბინებით, მათი თანხმლები ინფრასტრუქტურით, რაც განუზომელ საფრთხეს შეუქმნის ორნითოფაუნას – სახეობებს, რომლებიც, როგორც ეროვნული, ასევე ბერნის კონვენციით არიან დაცულები. ფაქტობრივად, ირღვევა როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო შეთანხმებებით განსაზღვრული მოთხოვნები, ფრინველთა რეგულარულად მიგრირებადი სახეობების დაცვის მიზნით კონსერვაციის სპეციალური ზომების მიღებასთან „ზურმუხტის ქსელის“ ტერიტორიების კონსერვაციისთვის საჭირო ზომების შემუშავებასთან დაკავშირებით.

დოკუმენტში განხილულია პრობლემური საკითხები და მოცემულია ალტერნატიული ტერიტორიები პროექტის განხორციელებისთვის.

ასევე გაეცანით

საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები შპს „პირველის“ 110 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

რამდენიმე ქარის სადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი კვერნაკის ქედზე, რომელზეც გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაცემულია, თუმცა თითოეული პროექტი პრობლემურია. მათზე გაცემული გადაწყვეტილებები კი, გასაჩივრებულია თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

ყველა პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ქედი, ფაქტობრივად, სრულად იფარება ტურბინებით, მათი თანხმლები ინფრასტრუქტურით, რაც განუზომელ საფრთხეს შეუქმნის ორნითოფაუნას – სახეობებს, რომლებიც, როგორც ეროვნული, ასევე ბერნის კონვენციით არიან დაცულები. ფაქტობრივად, ირღვევა როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო შეთანხმებებით განსაზღვრული მოთხოვნები, ფრინველთა რეგულარულად მიგრირებადი სახეობების დაცვის მიზნით კონსერვაციის სპეციალური ზომების მიღებასთან „ზურმუხტის ქსელის“ ტერიტორიების კონსერვაციისთვის საჭირო ზომების შემუშავებასთან დაკავშირებით.

დოკუმენტში განხილულია პრობლემური საკითხები და მოცემულია ალტერნატიული ტერიტორიები პროექტის განხორციელებისთვის.

ასევე გაეცანით