პოლიტიკის ნარკვევი – ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრობლემები საქართველოში

25 დეკემბერი, 2023

ნარკვევის მიზანია, საქართველოში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკის შესაბამისობის განსაზღვრა კარგ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ასევე რეკომენდაციების შემუშავება არსებული ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად.

საკვლევი კითხვებია:

  • რამდენად შეესაბამება საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროკავშირის კანონმდებლობას?
  • შესაძლებელია თუ არა, ევროკავშირის კანონმდებლობის სრულყოფილად დანერგვით, შევამციროთ განვითარების პროექტების შედეგად ბიომრავალფეროვნებაზე და ეკოსისტემურ სერვისებზე მიყენებული ზიანი?

ასევე გაეცანით

პოლიტიკის ნარკვევი – ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრობლემები საქართველოში

25 დეკემბერი, 2023

ნარკვევის მიზანია, საქართველოში მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკის შესაბამისობის განსაზღვრა კარგ გარემოსდაცვით სტანდარტებთან და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ასევე რეკომენდაციების შემუშავება არსებული ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად.

საკვლევი კითხვებია:

  • რამდენად შეესაბამება საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასა და ევროკავშირის კანონმდებლობას?
  • შესაძლებელია თუ არა, ევროკავშირის კანონმდებლობის სრულყოფილად დანერგვით, შევამციროთ განვითარების პროექტების შედეგად ბიომრავალფეროვნებაზე და ეკოსისტემურ სერვისებზე მიყენებული ზიანი?

ასევე გაეცანით